Management Staff

Mr. Paresh Koli

Mr. Pratap Bhosale

Mr. Milind Dalvi

Mr. Ashok Babar

Paramedical Staff

Mrs. Sunita Sawant